Avis legal

DAVID ZARAGOZA BORRAS (ZETAPRODUCCIONS) amb CIF 73584201W, i domicili en C/Asunción de Ntra. Senyora, nº128 Baix, – 46240 CARLET (València) és propietari de nom de domini i pàgines en Internet a les que s’accedix des de la direcció https://www.zetaproduccions.com

Senyes de contacte

C/Asunción de Ntra. Señora, nº128 Baix
46240 CARLET (Valencia)

Tel.: 656 968 080

Email:
Informació: zetaproduccions@gmail.com

Propietat Intelectual i Industrial

La totalitat d’este sitio @web: text, imàgens, marques comercials, logotips, archius d’àudio i video, botons, archius de software, combinacions de colors, aixina com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intelectual i Industrial. Aixina mateix, i sense perjuí de lo anteriorment citat, el contingut d’este @web també té la consideració de programa d’ordenador i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’este lloc web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís expres i per escrit de ZETAPRODUCCIONS

El present avís llegal recull les condiciones generals que regisen l’accés i l’us del lloc web www.zetaproduccions.com, del que es titular el DAVID ZARAGOZA BORRAS societat inscrita en el Registre Mercantil CIF 73584201W amb domicili en C/Asunción de Ntra. Señora, nº128 baix 46240 CARLET (València), E-mail:  zetaproduccions@gmail.com

L’accés i us del lloc @web implica l’expressa i plena acceptació d’estes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari accedixca al mateix, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se en alguns dels servicis concrets del lloc @web.

L’usuari accepta que l’accés al present lloc @web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, baixe la seua exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedixen al lloc @web de forma lliure i gratuïta, si ben ZETAPRODUCCIONS es reserva el dret de llimitar el seu accés per a determinats continguts o servicis, exigint el registre de les seues senyes prèviament a l’accés.

ZETAPRODUCCIONS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localisació del sitie @web, aixina com els continguts, servicis i les condicions requerides per a utilisar els mateixos quan ho considere oportú o en la finalitat d’adequar-se als canvis llegislatius i tecnològics futurs. Estes modificacions seran vàlides des de la seua publicació en el lloc @web.

ZETAPRODUCCIONS es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc @web en qualsevol moment i sense previ avís, ya siga per motius tècnics, de seguritat, de control, de manteniment, per fallos de suministrament elèctric, o per qualsevol atra causa. Dita interrupció podrà tindre caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà tal circumstància als usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de l’informació almagasenada en els distints servicis, sense donar lloc a indemnisació alguna.

AVÍS DE COPYRIGHT

ZETAPRODUCCIONS ostenta la titularitat del present sitie @web. Tots els drets de propietat industrial i intelectual sobre este lloc d’Internet estan llegalment reservats, per #lo que l’accés al mateix o la seua utilisació, per part de l’usuari, no deu considerar-se, en forma alguna, com el otorgament de cap llicència d’us o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del sitio @web únicament podran realisar un us privat, personal o professional dels continguts d’este. Està absolutament prohibit, l’us del sitio @web o d’algun dels seus elements en fins comercials o ilícits.

No es podran realisar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació publica del sitio @web sense el previ consentiment per escrit de ZETAPRODUCCIONS Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc @web, llevat que estiga permés llegalment i se cite la procedència o, en el seu defecte, s’autorise per escrit lo contrari. En aquells casos en que es produïxca la necessària autorisació prèvia per escrit, dita autorisació substituirà la prohibició general abans citada i mencionarà clarament les possibles restriccions d’us.

ZETAPRODUCCIONS no assumirà cap responsabilitat derivada de l’us per tercers del contingut del sitio @web i podrà eixercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d’infracció d’estos drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

El present sitio @web oferix informació sobre l’empresa i el món d’internet.

Els continguts incorporats al sitio @web han segut elaborats en tot moment de bona fe en el propòsit de donar informació als usuaris, per lo que ZETAPRODUCCIONS no assumix cap tipo de responsabilitat respecte a l’integritat o exactitut de la citada informació ni garantisa l’exactitut ni la posada al dia de l’informació que es puga obtindre del mateix, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilisa dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contindre el lloc @web.

ZETAPRODUCCIONS no es responsabilisa del mal us que els usuaris puguen fer del sitio @web.

1. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL SITIO WEB

ZETAPRODUCCIONS intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels servicis i continguts del sitio @web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origine indemnisació alguna a l’usuari per estos conceptes.

S’advertix que alguna informació continguda en esta @web pot haver segut creada o recollida en archius o formats no exents d’errors, per #lo que no es pot garantisar que el servici no quede interromput o afectat per tals problemes.

ZETAPRODUCCIONS no assumix responsabilitat alguna respecte dels danys que pogueren ocasionar a l’usuari a #resulta de la consulta de la present pàgina @web, o d’aquelles atres externes objecte de reenvío.

ZETAPRODUCCIONS no serà responsable en cas que existixquen interrupcions del servici, o mal funcionament del mateix que tinguen el seu orige en supòsits de cas fortuït, força major o atres causes que escapen del seu control.

2. RESPONSABILITAT PER L’US D’ENLLAÇOS

ZETAPRODUCCIONS no assumix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’este lloc i continguts situats fòra del mateix, o de qualsevol atra menció de continguts externs a este lloc.

ZETAPRODUCCIONS constate per algun mig la ilicitud de la pàgina @web, o que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnisació, l’empresa suprimirà o inutilisarà dit enllaç.

La presència d’atres enllaços en el lloc @web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o servicis que s’oferixquen en el lloc d’Internet de destí, i en cap cas impliquen el respal a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

D’esta manera ZETAPRODUCCIONS no es responsabilisa del contingut i disponibilitat dels llocs web a els que enllaça fòra de la seua pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que puga sorgir per la conexió o per l’us de qualsevol contingut, producte o servici disponible en els llocs web a els que es dirigixquen els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ZETAPRODUCCIONS informa seguidament de la seua política de privacitat aplicada a les senyes personals. D’esta manera, totes les senyes personals que tinga baix la seua responsabilitat seran tractats d’acort en la Llei 15/1999, 13 de decembre, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguritat i confidencialitat dels mateixos.

La visita del sitio web  zetaproduccions@gmail.com no implica que l’usuari dega suministrar informació alguna respecte a la seua identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se suministre senyes de caràcter de personal, estes senyes seran arreplegades i utilisats conforme a les llimitacions i els drets arreplegats en la citada norma de protecció de senyes.

Els usuaris que faciliten senyes de caràcter personal consentixen de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Informació comercial

Utilisarem les seues senyes personals per a enviar-li informació comercial del seu interés.

El tractament de les senyes personals en esta finalitat es basa en el consentiment en acceptar l’enviament d’informació comercial.

Voste té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través del procediment abans indicat.

Les senyes personals es conservaran mentres no retire el consentiment o durant els anys necessaris per a complir en les obligacions legals.

Formulari comentari

Utilisarem les seues senyes personals per a gestionar els comentaris als artículs del nostre blog.

La base legal del tractament és l’interés llegítim nostre

Les senyes personals es conservaran per un periodo de dos anys des del moment en que deixen de tractar-se, sense perjuí de l’eixercici dels drets que li assistixen com interessat.

1. RECOLLIDA DE SENYES

La recollida de senyes de caràcter personal es realisarà única i exclusivament a través dels formularis publicats en la @web, via telefònica, pel gestor de demanats i dels correus electrònics que els usuaris puguen remetre a ZETAPRODUCCIONS, que seran inclosos en un ficher automatitzat.

Els fichers titularitat de ZETAPRODUCCIONS figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Senyes, al que podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar la situació d’aquells.

ZETAPRODUCCIONS conservarà les seues senyes una volta finalisada la relació en l’usuari per a complir les obligacions llegals necessàries. A la seua volta, procedirà a la cancelació de les senyes arreplegades quan deixen de ser necessaris per a la finalitat per a la que varen ser recaptats.

2. SEGURITAT DE L’INFORMACIÓ

ZETAPRODUCCIONS ha desenrollat tots els sistemes i mesures tècniques i organisatives al seu alcanç, previstes en la normativa de protecció de senyes de caràcter personal per a evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autorisat i substracció de les senyes de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant.

No obstant, l’usuari o visitant deu ser conscient de que les mesures de seguritat en Internet no són inexpugnables.

3. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les comunicacions privades que pogueren donar-se entre el personal de ZETAPRODUCCIONS i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a esta informació està restringit per mig de ferramentes tecnològiques i per mig d’estrictes controls interns.

4. ENLLAÇOS EN ATRES LLOCS WEB

El present sitie @web pot contindre enllaços o links en atres llocs. S’informa que ZETAPRODUCCIONS no dispon de control algun ni ostenta responsabilitat alguna sobre les polítiques o mesures de protecció de senyes d’atres llocs @web.

5. DRETS DELS USUARIS

L’usuari podrà eixercitar, respecte a les senyes recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Senyes de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició per mig de solicitut remesa a la següent direcció: zetaproduccions@gmail.com

6. US DE COOKIES

A les senyes personals declarades pels usuaris de zetaproduccions@gmail.com es podran associar cookies o píxels transparents per a poder medir de forma agregada els resultats en térmens d’obertures i clics dels i-mails enviats. A la seua volta en el lloc @Web de zetaproduccions@gmail.com poden usar-se píxels o cookies servits des del propi servidor o a través de solucions de tecnologia de tercers per a conéixer la navegació de l’usuari. Les cookies són menuts fichers de senyes generades a través d’instruccions enviades pels servidors @web als programes navegadors dels usuaris, i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquells, en l’objectiu de reunir informació compilada pel propi ficher.

Per a desactivar les cookies en Mozilla Firefox, és necessari fer clic en “Opcions” i en la pestanya “Privacitat”; en ella, s’ha de desactivar la possibilitat de “Acceptar cookies de les @web”. Per a desactivar-les en Internet Explorer, és necessari fer clic en “Opcions d’Internet” i en la pestanya “Privacitat”; en ella, s’ha esgolar la barra de configuració de la privacitat fins al llímit inferior.